INTRODUCING TO AUSTRALIA

INTRODUCING TO AUSTRALIA ( 5 Days/ 4 Nights )

လည္ပတ္မည့္ေနရာ        း      ဆစ္ဒနီျမိဳ့
ေလယာဥ္            း      ႊ့ေငူ ဗငမ ႊၽေပ ႈညအနမညေအငသညေူ  ( ႊြ )
ႊမေည်ငအ ဏသငညအ        း      ဘန္ေကာက္
အသံုးျပဳမည့္ဧည့္လမ္းညႊန္     း      အဂၤလိပ္စကားေျပာဧည့္လမ္းညႊန္
ခရီးစဥ္ႀကာျမင့္ခ်ိန္        း      ၀၆ ရက္ ^ ၀၅ ည
ီႏႊဗႈဴ ႊဥ႕ြၽ ႈႊႈၿႏြၽဗြၽ႔  
( ပထမေန ့ )    း ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွ စတင္ထြက္ခြါသည့္ေန ့
ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ညေန ( ၁၉း၄၀ ) နာရီ တြင္ ထိုင္းအဲေ၀းေလယာဥ္ျဖင့္ စတင္ထြက္ခြါပါမည္။  ည ( ၂၁း၃၀ ) အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းနိဳင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့ရိွ သု၀ဏၰဘံုမိေလဆိပ္သို ့ေရာက္ရိွပါမည္။ ည ( ၂၃း၅၉ ) သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္သု၀ဏၰဘံုမိေလဆိပ္မွ  ႀသစေၾတးလ်နိဳင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ့သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ ေလယာဥ္ေပၚ တြင္ ညအိပ္ပါမည္။
      

( ဒုတိယေန ့ )    း ဆစ္ဒနီျမိဳ သို့ေရာက္ရိွသည့္ေန ့( ညေနစာ )
ႀသစေၾတးလ်နိဳင္ငံစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၂း၀၀) နာရီခန္ ့တြင္၊ ႀသစေၾတးလ်နိဳင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ့သို ့ေရာက္ရိွပါမည္။ ေလဆိပ္ ထြက္ခြါခြင့္လုပ္ျပီးေနာက္၊ ေလဆိပ္ရိွဧည့္ႀကိဳခန္းမတြင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ႀကိဳဆိုလာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ျပီး၊ တဆက္ တည္း၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ ကို စတင္လည္ပတ္ရာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ႊသကမင်အ ေအအမေခအငသည ်ငိန မ်ားျဖစ္ေသာ ပါလီမန္၊ စိန္ ့ေမ ရီဘုရားေက်ာင္ယ ွပိညနပ ံေမဘသကမ ႀမငိါနယ ၾမ် ၾေခဆကေငမငန’် ဃ့ေငမယ ဳငညါ ဃမသ််ယ ႊ့န ြၽသခု်ယ ွပိညနပ ႊသတည ံေူူယ ံပိန ဏေမုယ ြၽသပေူ ႀသအေညငခေူ ြေမိနည. တို ့ကို စတင္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ တည္းခိုမည့္ဟိုတယ္သို ့ပို ့ ေဆာင္ ဃ့နခု ငည လုပ္ေပးပါမည္။ ဆစ္ဒနီျမိဳ ့တြင္ညအိပ္ပါမည္။ ံဥႊႏဴ ၚ ံဥႊႏဴ ၾႏႊြၽဥ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ဃႏၿႊြၽဗဴ ၃.၅ဂ ( သမ ) ွငာငူေမ
( တတိယေန ့ )    း ဆစ္ဒနီျမိဳ့့္လည္ပတ္ျခင္း( နံနက္^ ေန့လည္^ညေနစာ)
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဆစ္ဒနီျမိဳ ့ ရိွ လွပေသာ ႀသညိင ႀနေခ့ယ ြၽသ်န ႀေပယ ီေမူငညါ ံေမဘသကမယ ဥစနမေ ံသက်န ( ႈညခူကိငညါ ၁ ့သကမ ႊသကမ )ယ ွပိညနပ ဗဆကေမငကာယ ၾေိော ႊက််ေကိ တို ့ကို တစ္ေန ့တာ လည္ပတ္မႈအျဖစ္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္အိပ္စက္အနား ယူပါမည္။  ဆစ္ဒနီျမိဳ့ တြင္ ညအိပ္ပါမည္။ ံဥႊႏဴ ၚ ၾႏြၽဃ႕ြၽႏ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ( သမ ) ၾႏႊြၽဥ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ဃႏၿႊြၽဗဴ ( သမ ) ွငာငူေမ
     
( စတုတၳေန ့ )    း ဆစ္ဒနီျမိဳ့ - ဘလူးေမာင္းတိန္း ( နံနက္ ^ ေန့လည္ ^ညေနစာ )
နံနက္စာကိုဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ ဘလူးေမာင္းတိန္း ( ႀူကန ၾသကညအေငည ) သို့သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘလူးေမာင္းတိန္း မေရာက္ခင္ ၤနေအ့နမ ိေူန ႊၽငူိူင္န စေမု သို့ ၀င္ေရာက္လည္ပတ္ဓါတ္ပံုရိုက္ႀကပါမည္။ ဆက္လက္ျပီး ဘလူးေမာင္းတိန္း ( ႀူကန ၾသကညအေငည ) သို့ ေကဘယ္ကားျဖင့္ တက္ေရာက္ျပီး အံ့မခန္းဖြယ္လွပေသာ ဘလူးေမာင္းတိန္း ( ႀူကန ၾသကညအေငည ) ၏ ရႈခင္းမ်ားကိုႀကည့္ရႈခံစားရင္း လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ညေနတြင္ ဆစ္ဒနီျမိဳ့သို့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ ဆစ္ဒနီျမိဳ့ တြင္ ညအိပ္ပါမည္။ ဥႊႏဴ ၚ ၾႏြၽဃ႕ြၽႏ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ( သမ ) ၾႏႊြၽဥ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ဃႏၿႊြၽဗဴ ( သမ ) ွငာငူေမ
( ပဥၥမေန ့ )    း ဆစ္ဒနီျမိဳ ့ ဃမကင်န ေညိ ွ့သစစငညါ ႊသကမ ( နံနက္ ^ ေန့လည္ ^ညေနစာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နာမည္ႀကီး တိုးခရီးစဥ္အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ဃေစအေငည ဃသသု ဃမကင်န ႊသကမ  ခရီးစဥ္ကို၊ သေဘၤာေပၚတြင္ ေန ့လည္စာဘူေဖးသံုး ေဆာင္ရင္းျဖင့္ လည္ပတ္ ႀကည္ရႈႀကပါမည္။ သေဘၤာျဖင့္လည္ပတ္ႀကည္ရႈမည့္ အထင္တရေနရာမ်ားမွာ -  ဃ့ငညန်န ြေမိနညယ ွပိညနပ ႊသတနမ ရ ၾသညသမငူယ ွ်ကနနည ဠငခအသမငေ ႀကငူိငညါယ ဃေိာေည’် ဃသအအေါန တို ့ကိုလည္ပတ္ျပီးေနာက္၊ ေနလည္ပိုင္းတြင္ ဏေိိပ’် ၾေမုနအ ( ဥစနည သည ႊၽနိညန်ိေပ-ွကညိေပ )ယ ဏငအအ ွအမနနအ တို ့ကို ေစ်း၀ယ္ထြက္ႀကပါမည္။ ဆစ္ဒနီျမိဳ့ တြင္ ညအိပ္ပါမည္။ ံဥႊႏဴ ၚ ၾႏြၽဃ႕ြၽႏ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ( သမ ) ၾႏႊြၽဥ ံဥႊႏဴ ွ႔ီၿႏ႔ ဃႏၿႊြၽဗဴ ( သမ ) ွငာငူေမ
( ဆဌမေန ့ )    း ဆစ္ဒနီျမိဳ့မွမိမိနိဳင္ငံသို့ျပန္လည္ထြက္ခြါျခင္း  ( နံနက္စာ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္ သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွ ထြက္ခြါခြင့္ကိုလုပ္ထားပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီးေလဆိပ္သို့ပို ့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။ နံနက္ ( ၁၀း၀၀ )တြင္ ဆစ္မွ ထြက္ခြါျပီး၊ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္သို ့ ညေန ( ၁၆း၂၅ )အခ်ိန္တြင္ေရာက္ပါမည္။ ( ၁၇း၅၀ ) အခ်ိန္တြင္၊ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါျပီး၊ ( ၁၈း၄၅ )တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ သို ့ေရာက္ပါမည္။
ႊသကမ ဃသ်အ ဘပ ႕ွီ ( ဏနမ စနမ်သည )
၄ ႀမနေု္ေ်အ်ယ ၁ ဴကညခ့န် ရ ၀ ီငညညနမ တငအ့သကအ ၾပေညာေမ ႊသကမ ဴနေိနမ    ၄ ႀမနေု္ေ်အ်ယ ၄ ဴကညခ့န် ရ ၄ ီငညညနမ် တငအ့ ၾပေညာေမ ႊသကမ ဴနေိနမ
ဏနမ်သည    ၄ ဏေထ    ၅ ဏေထ    ၆ ဏေထ    ၇ ဏေထ    ၈ ဏေထ    ၉ ဏေထ    ၁၀ ဏေထ    ၁၅ ဏေထ    ၁၆ – ၂၅ ဏေထ    ွငညါ ဏူက်
ဗိကူအ    ၃၂၀၀    ၃၁၀၀    ၂၉၈၀    ၂၈၃၀    ၂၇၀၀    ၂၆၀၀    ၃၁၀၀    ၂၉၅၀    ၂၇၈၀    ၇၈၀
ဃ့ငူိ                                        ၂ ဗိကူအ်+ ႀနိ
ဃ့ငူိ                                        ႊၽငအ့သကအ ႀနိ

                
ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းတြင္ပါ၀င္သည့္အရာမ်ား
-    ဗီဇာေႀကး နွင့္ ထြက္ခြါခြင့္ပံုစံေႀကးမ်ား ^ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလယာဥ္လက္မွတ္ နွင္ ့ ေလဆိပ္အခြန္
-    ႀကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္ ၂ ေယာက္အိပ္ခန္း နွင့္ နံနက္စာ
-    လည္ပတ္မႈ နွင့္ ေလဆိပ္ ႀကိဳ ^ ပို ့မ်ားအတြက္ အဲယားကြန္းကား
-    ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာလည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ၀င္ေႀကးမ်ား
-    ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္ဟုေဖၚျပထားေသာ နံနက္^ေန့လည္^ညစာမ်ား
-    အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည္ ့လမ္းညႊန္ နွင့္ ျမန္မာတိုးလီဒါ
-    ႊငစ်  ေညိ စသမအနမ ခ့ေမါန်
-    ၂ ူေါါ် ဏသမအနမ ခ့ေမါန် ္သမ ့သအနူ ငည ။ သကအ

ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းတြင္ပါ၀င္သည့္အရာမ်ား
-    အ၀တ္ေလွ်ာ္ခမ်ား ။^ အခ်ိဳရည္၊  အရက္ သေရစာ စားသံုးမႈမ်ား ^  ကိုယ္ပိုင္အသံုးစရိတ္မ်ား
-    အခ်ိန္ပိုေႀကးမ်ား ^  ခရိးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည္ဟုေဖၚျပမထားေသာ လည္ပတ္မႈနွင့္ ၀င္ေႀကးမ်ား
-    ဧည့္လမ္းညႊန္ နွင့္ ယဥ္ေမာင္းအတြက္ အပိုေႀကးမ်ား
___________________________________________________________