Dubai Trip

လွပေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ အာရပ္လူမ်ဳိးမ်ားေဒသသုိ႕အထူးခရီးစဥ္္
ရန္ကုန္ – ဘန္ေကာက္ - ဒူဘိုင္း (    ၈ ရက္  /   ၇ည    )

 

    

 

ပထမေန႕ း ရန္ကုန္ – ဘန္ေကာက္ - ဒူဘိုင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွThai Airway(TG)လယဥ္ၿဖင့္၊ နံနက္(ဝ၉း၅ဝ)တြင္ ထြက္ခြာၿ႔ပီး၊ ဘန္ေကာက္ ေလဆိပ္ သို႕(၁၁း၄၅)တြင္ေရာက္ရွိပါမည္။ ဘန္ေကာက္မွ(၁၇း၃ဝ)စတင္ထြက္ခြာၿပီး၊ ဒူဘိုင္းေလဆိပ္သို႕ (၂၁း၄ဝ)  တြင္ေရာက္ရွိပါမည္။ ဒူဘိုင္းေလဆိပ္သို႕ ေရာက္လွ်င္၊ ဧည္႕လမ္းညႊန္ မွ လာေရာက္ၾကိဳဆိုၿပီး၊ တည္းခို မည္႕ၾကယ္သံုးပြင့္အဆင့္ရွိေသာ Regal Plaza Hotel ( သို႕မဟုတ္ ) အလားတူအဆင့္ရိွ၊ ဟိုတယ္သို ့ သြားေရာက္  check in ဝင္ပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္ပါမည္။

 

ဒုတိယေန႕ း ဒူဘိုင္း (နံနက္/ေန႕လည္ /ညစာ)
ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္အရသာရွိေသာ၊ ဘူေဖးနံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္(ဝ၉းဝဝ) အခ်ိန္ တြင္၊ ဧည္႕လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ၾကိဳဆိုၿပီး၊ ေခတ္မီတိုးတက္ျပီး၊ ႀကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ခရီးစဥ္ ကိုစတင္လည္ပတ္ေလ့လာပါမည္။ ၄င္းခရီးစဥ္တြင္ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံ၏ နာမည္ ေက်ာ္ရြက္ေလွပံုသ႑ာန္ရိွေသာ ႀBurj AL Arab Hotel ( ႀကယ္ ၇ပြင့္ အဆင့္ရွိေသာ ) ဟိုတယ္ေရွ့ တြင္ဓာတ္ပံုရိုက္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ေခတ္မွီလွေသာ၊ ဒီဇိုင္းၿဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ Burj AL Arab Hotel သို႕သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ၄င္းေနာက္ AL Bastakiya, AL Fahidi Fort Museum မ်ားသို႕လည္ပတ္ပါမည္။ ကမၻာေပၚတြင္အၿမင့္ဆံုးအေဆာက္အဦအျဖစ္ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားေသာ၊ အထပ္ (၁၆၄)ရွိေသာ၊ ရွိတ္ကလီဖာတာဝါေရွ့တြင္လည္းအမွတ္တရ၊ ဓာတ္ပံုရုိက္နိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ရွိတ္က လီဖာတာဝါ၏အတြင္းဘက္ကိုဝင္ ေရာက္ေလ့လာခ်င္ပါက၊ ရန္ကုန္တြင္ ႀကိဳတင္ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ကို ဝယ္ယူနိဳင္ပါသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ အာရပ္ရိုးရာေလွ ( Dhow Cruise ) ေပၚတြင္ ဘူေဖးညေနစာကို ဒူဘိုင္းရိွ၊ နာမည္ေက်ာ္ ဃမနနု ၿမစ္အတြင္းလွည္႕လည္သြားလာရင္း စားသံုးပါမည္။ ၄င္းလွည္႕လည္သြား လာေနစဥ၊္ မီးေရာင္စံုမ်ားၿဖင့္ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာ ဒူဘိုင္း National Bank Chamber of Commerce & Industry ႏွင့္ Sheikh Saeed’s အိမ္ရာမ်ားကို ၿမင္ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ ဒူဘိုင္း တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

တတိယေန႕    း ဒူဘုိင္း (နံနက္စာ/ေန႕လည္စာ/ညစာ)
ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္းမတြင္ အရသာရွိေသာ ဘူေဖးနံနက္စာကို သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္တြင္ အနားယူပါမည္။ ယေန႕ခရီးစဥ္သည္ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံ၏ သဲကႏၶာရကို 4WD Land Cruiser ကားမ်ားျဖင့္Roller Coaster စီးအကဲ့သို ့စိတ္လႈတ္ရွားဖြာ္ရာခံစားမႈကိုေပးနိဳင္သည့့္္ခရီးစဥ္ၿဖစ္ေသာေႀကာင့္၊ နံနက္ ပိုင္းတြင္အနားယူမွသင့္ေတာ္ပါမည္။ ညေန (၁၅း၃ဝ)တြင္Land Cruiser ကားမ်ားၿဖင့္ဲလာေရာက္ ႀကိဳ ဆိုၿပီး၊ အုပ္စုလိုက္သဲကႏၶာရSafari ခရီးစဥ္ကိုစတင္ပါမည္။ ယင္းခရီးစဥ္မွာ ကမၻာေက်ာ္ခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒူဘိုင္းတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာရွိသည့္ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အလြန္ကြၽမ္းက်င္ေသာDriver မ်ားမွေလ့က်င့္ထား ေသာ၊ ယင္းတို႕၏စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္၊ သဲထိတ္ရင္ဖိုစိတ္လႈပ္ရွားစရာ အလြန္ေကာင္းပါေသာ၊ သဲကႏၲရ၏ မို႕ေမာက္ေသာကုန္းျမင့္မ်ားေပၚသို႕ကားေမာင္းေသာသဲကႏၶာခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေနာက္သဲကႏၶာရ အလည္တြင္ရွိေသာ Oasis ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာေနရာတြင္၊ ကုလားအုတ္စီးျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ညစာကိုသံုးေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ႀကပါမည္။ညစာစားေနစဥ္အာရပ္ရိုးရာေကာ္ေဇာအကမ်ား၊ မီးအက မ်ားႏွင့္ဗိုက္လႈပ္အကမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖပါမည္။ အာရပ္ရိုးရာဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္၍ဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီးစဥ္ကို ည(၁ဝ)နာရီတြင္ အဆံုးသတ္ျပီး၊ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

စတုတၳေန႕    း ဒူဘုိင္း (နံနက္စာ/ေန႕လည္စာ/ညစာ)
ဟုိတယ္တြင္နံနက္စာစားပါမည္။ အနီးကပ္ဧည့္လမ္းညႊန္ျဖင့္၊ နံနက္ ၉ နာရီတြင၊္ စတင္လည္ပတ္ပါ မည္။  ယေန ့လည္ပတ္မည့္ေနရာမ်ားမွာ - ရွဂ်က္နွင့္ အက္ဂ်္မင္ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားခရီးစဥ္ႏွင့္ အာရပ္ရြက္ ေလွ ေပၚ တြင္ညစာ စားျခင္း ဒူးဘုိင္းမွ (၁၅) မိနစ္ၾကာ လွည့္ပတ္ေမာင္းႏွင္ရေသာ ရွာဂ်က္ျမိဳ႕ေတာ္၏Emirate နွင့္ယူေအအီးႏုိင္ငံ၏အလွပဆုံးကစားနည္းမ်ားထဲမွတခုျဖစ္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာဥပေဒ ျပဳနန္းေတာ္၏ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ေမာင္းႏွင္ရွင္းျပပါမည္။ အာရပ္ေလွ၏ရြက္တုိင္ေပၚသုိ႕တတ္ေရာက္ ၍ေကာ္မာခ်ီတေလွ်ာက္ၾကည့္ရႈရန္ေနရာမ်ား၊ အယ္လ္မတ္ဂ်ာရာဆာက္ႏွင့္ ယင္းေရႊအဲလ္မုန္းမ်ားသုိ႕ လည္ပတ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ဓါတ္ပုံျဖင့္ျပသေရာင္းခ်ေသာ ကြၽဲႏြားမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ငါးေစ်း မ်ားသုိ႕လည္ပတ္ျပီး၊ ေက်ာ္ၾကားေသာ “New Souk” တြင္ရပ္နားပါမည္။ အာရပ္ဗိသုကာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည့္လက္ႏွိပ္ဆုိင္ရာသုိ႕လည္ပတ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းအေမြအႏွစ္အျဖစ္ျပသေသာ ရုပ္လုံးေဖာ္ ျပမႈသုိ႕သြားေရာက္ပါမည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေစ်းဆုိင္မ်ား၊ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကုိ ေမဂ်ာတစ္“ဳKing Faisal Mosqur”တြင္ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။ ညေန (၈ နာရီ ၃ဝ မိနစ္) တြင္ မေမ့ႏုိင္ ဘြယ္ရာ ညေနစာကုိ အာရပ္ရြက္ေလွ ေပၚတြင္ စားေသာက္ျပီး ဒူဘုိင္းႏုိင္ငံ၏ ရုိးရာအလွဆင္ထား ေသာ၊ အာရပ္ရြက္ေလွေပၚသုိ႕ လည္ပတ္ပါမည္။ ရာစုႏွစ္ဆုိင္ရာ အေရွ့တုိင္းစားပဲြမ်ားျဖင့္ စမ္ေတာက္ ဘက္ဖက္ညစာစားမည္ျဖစ္ျပီး၊ သတၲုဳဓါတ္္ပါရွိေသာ အေဖ်ာ္ရည္ေသာက္သုံးပါမည္။ ညပုိင္းတြင္ အာရပ္ ေတးဂီတမ်ား၊ ဒူဘုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေလညွင္းမ်ားကုိပါ ရရွိခံစားၾကရပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဒူဘုိင္းတြင္ အိပ္စက္ ပါမည္။

 

ပဥၥမေန႕    း အဘူဒါဘီးၿမိဳ႕ေတာ္ခရီးစဥ္(နံနက္/ေန႕လည္/ညေနစာ )
ဟိုတယ္၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္ အရသာရွိေသာ ဘူေဖးနံနက္စာကို သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ UAE  ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ အဘူဒါဘီၿမိဳ႕ကို လည္ပတ္ရန္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုပါ မည္။ အဘူဒါဘီ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား လွပျခင္းမ်ားအတြက္ အေတြးအေခၚ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တီထြင္ ရွာေဖြခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒူဘုိင္းဂ်ဘဲလ္အလီဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ ျဖတ္၍ သြားေသာလမ္းျဖင့္ သြားပါမည္။ အႀကီးမား ဆံုးလူသား ခိုးသားဂ်ဘဲလ္အလီ လြပ္လပ္မႈ ဇံုအျဖစ္ ဆိပ္ကမ္း ျပဳလုပ္ထား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

ဆ႒မေန႕    း Al Ain City ခရီးစဥ္ ( နံနက္/ေန႕လည္/ညေနစာ )
နံနက္စာကို သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Al Ain အိုေအစစ္ၿမိဳ႕သို႕ လည္ပတ္ပ္မည္။ ၄င္းၿမိဳ႕တြင္ UAE  ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးစင္တာ၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ UAE  ႏိုင္ငံ၏ပထမဆံုး သမၼတ ေမြးဖြားရာေနရာ၊ ႏွစ္ ၅ဝဝဝ ခန္႕ရွိေသာ Archaeological digs at Hali  ႏွင့္ Buraimi ၿမိဳ႕သို႕လည္ပတ္ၾကည့္ရႈ႕ ေလ့လာပါမည္။ ေန႕လည္စာစားၿပီးေနာက္ ဗူ ဗငည နန္းေတာ္ျပတိုက္ကို လည္ပတ္ပါမည္။ ဒူဘုိင္းၿမိဳ႕သို႕ အျပန္တြင္ ကုလားအုပ္မ်ား ေမြးျမဴ ေရာင္းခ် ေသာ ေနရာကို လည္ပတ္ၿပီး ေနာက္ ဒူဘုိင္းတြင္ တေန႕တာ လည္ပတ္မႈကို အဆံုးသတ္ပါမည္။

 

သတၲမေန႕     း ဒူဘုိင္း ( နံနက္/ေန႕လည္/ညေနစာ )
ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာစားျပီေနာက္ ၊ အေရွ႕ကမ္းရိုးတမ္းခရီးစဥ္ ကို လည္ပတ္ႀကပါမည္။
တေန႕တာ ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ကြၽန္းဆြယ္မ်ားအားၾကည့္ရွဳ႕ပါမည္။ ခရီးစဥ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟတ္စတယ္ႏွင့္ ဘတ္စတယ္တို႕မွ ေဝးကြာေသာ ဒဟတ္စက္ ရွင္သန္စိမ္းလန္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ေျမ မွတဆင့္ျဖတ္သန္းၿပီး၊ ထိုေနရာမေရာက္မွီ ဟဂ်ာေတာင္သို႕ ေရာက္ရွိပါမည္။ ျပည္တြင္းေစ်း၊ ျပည္တြင္း ဆိုင္ရာအိုးလုပ္သည့္ ေနရာမ်ား၊ သစ္သီးႏွင့္ ေကာ္ေဇာမ်ား ညွိႏွိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတြင္ ရပ္နားပါ မည္။ မာဆာဖီမွစ၍ အေရွ႕ကမ္းရုိးတမ္းေပၚတြင္ လွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳ႕ပါမည္။ ေတာင္မ်ားမွ ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္၍၊ ဝဒီအႀကီးႏွင့္အငယ္မွတဆင့္ ျဖတ္သန္း လွည့္လည္ပါမည္။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ အတြင္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ျမစ္ကမ္းနဖူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အိႏၵိယသမုဒၵရာသို႕ေရာက္ရွိေသာအခါ ခရီးတိုစီစဥ္ ၍ အိုမာနီစင္ေယာ္အသိုက္သို႕သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါမည္။ ယူေအအီးႏိုင္ငံအတြင္းရွိ၊ ေရွးအက်ဆံုးေနရာ တခုျဖစ္ေသာ၊ ဘာဒီယာဗလီ သို႕ ေရာက္ရွိပါမည္။ ဆန္ေတာက္ေန႕လည္စာ စားၿပီးေနာက္ အခြင့္အေရး တခုအျဖစ္ ကမ္းေျခရွိ အိမ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ၿပီး လန္းဆန္းမႈရရွိေစရန္ ေရကူးၾကပါမည္။ ၿပီးေနာက္ အလြန္ သက္သာ ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာ္ေဇာႀကီး ေရာင္းခ်သူမ်ား အားၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာရန္အတြက္ေကာ္ေဇာေစ်းတြင္ရပ္နားပါမည္။ဘူေဖးေန႕လည္စားအားအေကာင္းဆံုး နက္စတာကတ္တစ္ခုတြင္သံုးေဆာင္္ၾကပါမည္။ ဆက္လက္၍ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ အဟူဒူဘိုင္း ေကာ္နီခ်ီအေဆာက္အဦပ်က္အားလည္ပတ္ၾကည့္ရွဳ႕ပါမည္။ ထို႕ေနာက္ လက္ျဖင့္အေျချပဳေသာ တလီ အမည္ရွိတိုင္းရင္းရိုးရာ ျပည္တြင္းလက္မႈပညာ စခန္း ေနရာျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း လယ္ေတာ/ ယာေတာ ေလးမ်ားသို႕သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ခရီးစဥ္အဆံုးအျဖစ္ရိုးရာသေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ အာရပ္ရြက္ေလွသေဘၤာက်င္းသို႕သြားေရာက္ လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာက တူညီေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။Eajairah ၏ ခိုင္မာေသာဆိပ္ကမ္းမွ ျဖတ္သန္းၿပီး လွည့္ပတ္ၾကည့္ရွဳ႕ျခင္းျဖင့္ စိတ္လွုပ္ ရွားေစပါမည္။ ဟိုတယ္တြင္ ညအိပ္အနားယူပါမည္။

 

အဌမေန႕    း ထြက္ခြါမည့္ေန႕ (နံနက္စာ)
ဟုိတယ္တြင္နံနက္စာစားပါမည္။ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာႏုိင္ပါသည္။ ျပီးေနာက္ ေလဆိပ္ သို႕ သြားေရာက္ျပီး ေနရပ္သုိ႕ တီဂ်ီေလယာဥ္ျဖင့္၊ ည ၁ဝ နာရီ ၅ဝ မိနစ္တြင္ ပ်ံသန္း ထြက္ခြါပါမည္။ ရန္ကုန္သို႕ ေနာက္တေန႕ ညေန ( ၁၈ း ၄ဝ ) နာရီတြင္ ေရာက္ရွိပါမည္။

ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား  ( USD ) ျဖင့္  ( Private Tour Trip ‘s price)

- လူဦးေရ     ၂ ဦး    =    ၂၉၅ဝ ( တစ္ဦးလွ်င္ )
- လူဦးေရ     ၃ ဦး မွ ၅ ဦး    =    ၂၇၅ဝ ( တစ္ဦးလွ်င္ )
- လူဦးေရ     ၆ ဦး မွ ၉ ဦး    =    ၂၆၅ဝ ( တစ္ဦးလွ်င္ )
- လူဦးေရ     ၁ဝ ဦး မွ ၁၅ ဦး    =    ၂၅ဝဝ ( တစ္ဦးလွ်င္ )
- လူဦးေရ     ၁၅ ဦး မွ ၂၅ ဦး    =    ၂၃ဝဝ ( တစ္ဦးလွ်င္ )

 

ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား

  • အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလယာဥ္လက္မွတ္နွင့္ေလဆိပ္အခြန္ / ၾကယ္သုံးပြင့္အဆင့္ဟုိတယ္ ၂ေယာက္အိပ္ခန္း
  • နံနက္စာ/ေန႕လည္စာ/ညစာ နွင့္ ေသာက္ေရသန္ ့တစ္ေန ့တစ္ပုလင္း
  • ခရီးလွည့္လည္ၾကည့္ရႈေၾကးႏွင့္ဝင္ေၾကး နွင့္ Pre visa ေႀကး
  • ပုိ႕ေဆာင္ျခင္းအားလုံးအား ေလေအးေပးစက္ တပ္ဆင္ထားေသာ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႕ေဆာင္ ေပးပါမည္။

 

ခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ေသာအရာမ်ား

  • မီနီဘား၊ မုန္႕ ကဲ့သို႕ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာသုံးပစၥည္းမ်ား အခမဲ့ေပးျခင္း
  • အထမ္းသမား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္/မီးပူတုိ္က္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အခန္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္း၊ တယ္လီဖုန္း ေခၚယူျခင္း
  • ခရီးစဥ္တြင္ မပါဝင္ပဲ မိမိေတာင္းဆုိသည့္ ေလ့လာၾကည့္ရႈမ႕ႈအစီအစဥ္ ႏွင့္ ခရဲီးစဥ္တြင္
  • မပါဝင္ ေသာဝင္ေၾကးမ်ာၚ

မွတ္ခ်က္  ။ On arrival Visa သီးသန္ ့လိုသူမ်ား၊ Group Seat in Coach Tour သြားလိုပါကလည္း စီစဥ္ေပနိဳင္ပါသည္