Sing - Malay - Bkk

ရန္ကုန္- စကၤာပူ – မေလးရွား - ဘန္ေကာက္
( ၁၃ရက္ / ၁၂ ည ) အိပ္ခရီးစဥ္ - ( ၁၅.၁ဝ.၁၅ – ၃၁.၁၂.၁၅ )

ီေပ ၁)  ၚ ၾပေညာေမ – ွငညါေစသမန – ၤနညါွ့ကင ဃမကင်န ႊသကမ ( ီ )
စကၤာပူနိဳင္ငံ၊ ခ်န္ဂီေလဆိပ္သို( ၁၅ း၄၅ ) အခ်ိန္တြင္ေရာက္လွ်င္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီးတဆက္တည္း ဟိုတယ္သို ့ ဃ့နခု ငည ဝင္ေရာက္ျပီးေနာက္၊ ညေနစာကိုနာမည္ေက်ာ္ဃ့ငူင ဃမေဘ ွနေ္သသိ ၾနညကကိုသံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္စကၤာပူ၏ ညအလွကိုစကၤာပူျဖစ္တေလွ်ာက္ႀကာဘသေအ ြၽငလနမ ဃမကင်နျဖင့္လည္ပတ္ရန္ ွငညါေစသမန ႀပ ၿငါ့အ + “ ၤနညါွ့ကင ႊသကမ “ ကိုစီစဥ္ထားေသာေႀကာင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလည္ပတ္ႀကပါမည္။ စကၤာပူတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၂)  ၚ ွငညါေစသမန – ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ – ႊၽငညါ် သ္ ႊငာန ( ႀ။ဴ။ီ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္တေန့တာလည္ပတ္မွုအစီအစဥ္ကိုနံနက္ (ဝ၉းဝဝ)တြင္စတင္ပါမည္။ ယေနတြင္ပထမဦးဆံုး ီငောသညိ  ႈညိက်အမပ ရံေမဘသကမာေမအမ်ားသို့ေပ်ာိေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္လည္ ပတ္ႀကည့္ရႈႀကျပီး ေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ ( ႈညခူကိန ၚ ေူူ ါောန်ယ ၇ အ့နာန စေမု ရ ၂၄ မငိန် )သို ့သြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ( ႀူေခု ဥကအ ိေအန ၚ  ၿနနိ အသ သမိနမ ိေအနိ အငခုနအ် ငည ေိလေညခန – ၿသည မန္ကညိေဘူန) (သစနညငညါ ့သကမ် ၁ဝော -၇ စာ) (ဴကညခ့ ႈည်ငိန ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ် ( ၾနေူ် ခသကစသည ၁ဝ $ ။ စေထ ). ႕ညငလနမ်ေူ ွအကိငသ မွအျပန္ညေနစာကိုဗမခ့န် ြၽန်အေကမေညအတြင္ဘူေဖးသံုးေဆာင္ပါမည္။ ညေနစာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ဆန္တိုဆာက်ြန္းရိွလွပေသာေရပန္းအကမ်ားကိုၾကည့္ရွုၿခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္းမ်ားကိုၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ ပင္လယ္၏ေတးသံသာ (ွသညါ သ္ အ့န ်နေ)ဟု ထင္ရွားေသာႊၽငညါ် သ္ ႊငာနဟိကိုႀကည့္ရႈျပီးေနာက္ဟိုတယ္သို ့ ၿပန္၍တေန႔တာလည္ပတ္မွုကိုအဆံုးသတ္ပါမည္။စကၤာပူတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၃)  ၚ ွငညါေစသမန – ဲကမသညါ ႀငမိ ဏေမု - ြေမိနည ဘပ အ့န ႀေပ  ( ႀ။ဴ။ီ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ စကၤာပူနိဳင္ငံ ၏ လွပေသာငွက္ဥယ်ဥ္တစ္ခုျဖစအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာငွက္မိ်ဳးစိတ္ေပါင္း  ၄ဝဝ ေက်ာ္ရိွေသာ ၊ အာရွတြင္အႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္ျပီး၊ ငွက္အေရအတြက္အားျဖင့္ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေသာဲကမသညါ ႀငမိ ဏေမု ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ေန့လည္စာကိုကိုရီးယားဘာဘီက်ဴ့ဘူေဖးကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နာမည္ေက်ာ္ေအာ့ခ်က္လမ္းမတြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါးေစ်းဝယ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ြေမိနည ဘပ အ့န ဘေပ် ေညိ ခူသကိ ၤသမန်အ သမ ၤူသတနမ ီသာနသို့သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ညေနစာကို“ ႊ့န ႀန်အ ွငညါေစသမန ဃ့ငခုနည ြၽငခန ံသက်န “ “ တြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ဟိုတယ္သို ့ ၿပန္၍တေန႔တာလည္ပတ္မွုကိုအဆံုးသတ္ပါမည္။စကၤာပူတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၄) ၚ ွငညါေစသမန – ဲသ့သမနႀေ့မက - ၾေူေခခေ –ဘပ ႏထစမန်် ဘက် ( ႀ။ဴ။ီ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုစားသံုးျပီးေနာက္၊  ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ကာ ဟိုတယ္ထြက္ခြါခြင့္ကိုလုပ္ေပးျပီးေနာက္၊ အေဝးေျပးကားဂိတ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။ မိမိတို့သည္မေလးရွားနိဳင္ငံ၏ျမိဳ့တစ္ခုျဖစ္ေသာမက္လကၠာျမိဳ့သို ့ထြက္ခြါပါမည္။ မက္လကာသို့နယ္စပ္ျဖတ္ေသာႊသကမ ႀက်မ်ားျဖင့္သြားပါမည္။ (ကားေမာင္းခ်ိန္ ၆ နာရီ)ခန့္ႀကာပါမည္။  လမ္းခရီးတြင္နယ္စပ္လဝက ဝင္ရန္နွင့္ဃက်အသာ ြေအနျဖတ္ရန္ (၂) ႀကိမ္ဆင္းရပါမည္။ စကၤာပူနွင့္မေလးရွားနိဳင္ငံနယ္စပ္ျမိဳ့ျဖစ္ေသာ ဂ်ဟိုးဘာရူဂိတ္သို့ေရာက္လွ်င္၊ မေလးရွားဘက္မွမိမိတို ့၏ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ ေန့လည္စာသံုးေဆာင္ရန္ေခၚေဆာင္သြားပါမည္။ ေန႕လည္စာစားသံုးၿပီးေနာက္တဆက္တည္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳေတာ္တစ္ခုျဖစ္ေသာၾေူေခခေ ဃငအပ သို႕သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ လည္ပတ္မည့္ေနရာမ်ားမွာဥူိ ၤသမန်အယ ဃ့နညါ ံသသည ႊနာစူနယ ဗညအဆကန ွအမနနအယ ႀကုငအ ဃ့ငညေယ ွ. ဏေကူ ြၽနာေငညမ်ားကိုလည္ပတ္ျပီးေနာက၊္ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီး၊ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္ကာအိပ္စက္အနားယူပါမည္။မက္လကၠာျမိဳ့တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၅)  ၚ  ၾေူေခခေ – ဳကေူေ ဴကာစကမ – ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ ( ႀ။ဴ။ီ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုစားသံုးျပီးေနာက္၊ ေလးရွားနိဳင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာ ကာစီႏိုကစားဝိုင္းျဖစ္သည့္ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ်သို႕ထြက္ခြါပါမည္။ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ်ရွိ ကာစီႏိုကစားဝိုင္းမ်ား၊ ႊ့နာန ဏေမုဥယ်ာဥ္တြင္မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာကစားၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ်တြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၆)  ၚြနညအငညါ ံငါ့ူေညိ – ဳကေူေ ဴကာစကမ ( ႀ။ဴ။ီ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုစားသံုးျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္မွထြက္ခါြခြင့္လုပ္ကာ၊ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ့သို ့ ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ လမ္းတြင္နာမည္ေက်ာ္ဟိႏၵဴနတ္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ေသာ၊ ေတာင္ေပၚရိွဘတု့ေက့ကုိ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာျပီးေနာက္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီး၊ မေလးရွားနိဳင္ငံ၏ျမိဳ့ေတာ္ကြာလာလမ္ပူျမိဳ ့ကိုစတင္လည္ပတ္ရာတြင္၊ ပထမဦးစြာဃငအပ ႊသကမအေနျဖင့္-  ဳ ငညါႅ် ဏေူေခနယ ႊ့နငညံသက ႊနာစူနယ ဏေမူငောနညအ ့သက်နယ ၿေအငသညေူ ၾက်နကာယ ႈညိနစနညိနညခန ွဆကေမနယ ၿေအငသညေူ ၾသ်ဆကန.မ်ားကိုေလ့လာလည္ပတ္ပါမည္။ျပီးေနာက္နာမည္ေက်ာ္ဳဴဃဃ  ႊတငည ႊသတနမတြင္ ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္အိပ္စက္အနားယူပါမည္။ ကြာလာလမ္ပူတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၇)  ၚဳကေူေ ဴကာစကမ  -ဏကအမေျေပေ ၿနတ ဃငအပ -ႀေညါုသု  ဘပ ္ူငါ့အ  ( ႀ။ဴ။ီ )
( ဳူ – ွငည – ႀုု ) ဘပ ဲနအ်အေမ   ( ၁၉ၚ၄ဝ -၁၂ၚ၂ဝ )
ဟိုတယ္တြင္နံနက္စာကိုစားသံုးျပီးေနာက္မေလးရွားနိဳင္ငံ၏ျမိဳ့သစ္ျဖစ္ေသာပူထရာဂ်ာဗားျမိဳ့သစ္သို့သြားေရာက္လည္ပတ္ပါမည္။ ျပီးေနာက္ေန့လည္စာသံုးေဆာင္ျပီး၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။မေလးရွားေလဆိပ္မွ ည ၁၉း၄ဝ အခ်ိန္တြင္ပ်ံသန္းထြက္ခြါျပီး၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့ေလဆိပ္သို ့ ( ၁၂း၂ဝ ) တြင္ေရာက္ပါမည္။ ဘန္ေကာက္သို့ေရာက္လွ်င္မိမိတို ့ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ ဟိုတယ္သို့ပို့ေဆာင္ကာ ဝင္ေရာက္ခြင့္လုပ္ျပီးေနာက္ အိပ္စက္အနားယူပါမည္။

 

ီေပ ၈)  ၚႀေညါုသု – ႏာနမေူိ ႀကိိ့ေ – ီမနော ႊၽသမူိ  ( ႀ။ဴ။ီ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ဧည့္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ နံနက္ (ဝ၉းဝဝ) အခ်ိန္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊
နာမည္ေက်ာ္ျမေက်ာက္ျဖင့္ထုဆစ္ထားေသာျမဘုရားနွင့္ျမဘုရားသီတင္းသံုးရာေနရာဘုရင့္နန္းေတာ္ကိုသြားေရာက္ေလ့လာဖူးေမွ်ာ္ႀကပါမည္။ ၄င္းေနာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာအိပ္မက္ကမၻာီမနော ႊၽသမူိသို ့ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလိုက္လံပို႕ေဆာင္ေပးပါမည္။ ( ီမနော ႊၽသမူိ) ထဲတြင္ေန႕လည္စာဘူေဖးကိုအရသာရွိရွိသံုးေဆာင္ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာလည္ပတ္၊ ၾကည့္ရွု႕ရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေခတ္မီကစားကြင္းမ်ားတြင္ကစားနိဳင္၊ အပန္းေျဖႏိုင္ပါသည္။ညေနပိုင္းတြင္ ဧည့္လမ္းညြန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုၿပီး ဏူေအငညကာ  ွ့သစစငညါ ၾေူူသို႕ပို႕ေဆာင္ေပး ပါမည္။ ဏူေအငညကာ  ွ့သစစငညါ ၾေူူတြင္ေစ်းဝယ္ရင္း ညေနစာကိုပါသံုးေဆာင္ပါမည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ညအိပ္ပါမည္။

ီေပ ၉) ၚ ႀေညါုသု – ဏေအအေပေ ႀနေခ့  ( ႀ ။ဴ။ီ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏ဧည့္ခန္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ နံနက္ (ဝ၈းဝဝ) အခ်ိန္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ တဆက္တည္းနာမည္ေက်ာ္အေရွ႕တိုင္းဟာဝိုင္ရီဟုတင္စားေခၚေဝၚေသာ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွနွစ္နာရီခန္႕ကားျဖင့္သြားရသည့္ပတၱရားကမ္းေျခသို႕ထြက္ခြာပါမည္။ ပတၱရားသို႕ေရာက္လွ်င္၊ ႏြန္နပန္းဥယ်ဥ္တြင္ေန႕လည္စာသံုးေဆာင္ၿပီး၊ ဆင္လိမၼာျပပြဲႏွင့္ထိုင္းရိုးရာကပြဲမ်ားကိုၾကည့္ရွု႕ပါမည္။ ¤င္းေနာက္ပတၱရားကမ္းေျခတြင္ေရကစားျခင္း၊ အနားယူျခင္းမ်ား ကိုမိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုျပဳလုပ္နိဳင္ပါသည္။ ညေနစာသံုးေဆာင္ျပီးလွ်င္နာမည္ေက်ာ္ ႊၽေူုငညါ ွအမနနအ ကိုလည္ပတ္ႀကျပီးေနာက္၊ ဟိုတယ္သို ့ဝင္ေရာက္ကာအိပ္စက္အနားယူပါမည္။ ပတၱရားတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၁ဝ) ၚဏေအအေပေ – ဃသမေူ ႈ်ူေညိ  ( ႀ ။ဴ။ီ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္္းမတြင္သံုးေဆာင္ပါမည္။ နံနက္ (ဝ၉းဝဝ) အခ်ိန္တြင္ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ လွပခ်စ္စရာေကာင္းေသာဃသမေူ ႈ်ူေညိသို့ဏကဘူငခ ၤနမမပ  ႀသေအျဖင့္သြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ေရကူးျခင္း၊ ေရငုတ္ျခင္း၊ ရြက္ေလွစီးျခင္း၊ ေရကစားျခင္းစသည္ျဖင့္မိမိစိတ္ႀကိဳက္လြတ္လပ္စြာအနားယူ၊ အပမ္းေျဖနိဳင္ပါသည္။ ေန့လည္စာ ွနေ ၤသသိ ႀႀွ် ကိုဃသမေူ ႈ်ူေညိတြင္သံုးေဆာင္ႀကပါမည္။ မႊန္းလႊဲပိုင္းတြင္ဃသမေူ ႈ်ူေညိမွပတ္တရားသို့ျပန္လည္ထြက္ခြါကာ၊  ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အထင္ကရေနရာတစ္ခုျဖစ္ေသာၾငညသ်ေဏေအအေပေကိုကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ႀကပါမည္။ ျပီးေနာက္ညစာကိုသံုး ေဆာင္ျပီး၊ ဟိုတယ္သို ့ျပန္လည္ဝင္ေရာက္အိပ္စက္ အနား ယူႀကပါမည္။  ပတၱရားတြင္ညအိပ္ပါမည္။

 

ီေပ ၁၁) ၚဏေအအေပေ – ႀေညါုသု  ( ႀ ။ဴ။ီ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ႀကီးမားက်ယ္ျပန့္ျပီး၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္း ေသာွမငမေခ့ေ ႊငါနမ ဇသသ ရ ၾငညင ွငောကိုဝင္ေရာက္ႀကည့္ရႈရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ ေန့လည္စာဘူေဖးသံုးေဆာင္ျပီး၊ ဘန္ေကာက္သို့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။ လမ္းတြင္ဘုရင့္သားေတာ္ မဟာဗာဂ်ီယာေလာင္ကြန္တည္ထားေသာေလဆာဘုရားကို ဝင္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီး၊ ဘန္ေကာက္သို့ဆက္လက္ထြက္ခါြပါမည္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္လွ်င္ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ေတာ္ခရီးစဥ္ ( ႀေညါုသု ဃငအပႊသကမ )ကိုစတင္လည္ပတ္ပါမည္။ ေခတ္မီတိုးတက္ျပီး စည္ကားေနေသာ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့ေတာ္ကိုကားျဖင့္လွည္လည္လည္ပတ္ရာတြင္၊ အဓိဌာန္ဆုေတာင္း ျပည့္သည္ဟုနာမည္ႀကီးေသာ ဧရာဝန္ ဘိုးဘိုးႀကီးရိွရာနတ္ကြန္းတြင္အေမႊးတိုင္၊ပန္း၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားျဖင့္ပူေဇာ္ျပီး ဆူေတာင္းနိဳင္ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ႊမေိန ႊၽသမူိ ဃနညအနမ ကို လည္ပတ္ေစ်းဝယ္ႀကပါမည္။ ညေနစာကိုႀေညါုသုျမိဳ ့၏ အျမင္ ့ ဆံုးတာဝါျဖစ္ေသာ ႀေင ႔သမု ွုပ ၏ ၇၅ ထပ္တြင္ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့၏လွပေသာညရႈခင္းမ်ားကိုဘူေဖး သံုးေဆာင္ရန္စီစဥ္ေပး ထားပါသည္။ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့တြင္ညအိပ္ပါမည္။

ီေပ ၁၂) ၚႀေညါုသု – ဗပကုအေိေ – ႀေညါုသု  ( ႀ ။ဴ။ီ )
နံနက္စာကို ဟိုတယ္၏စားေသာက္ခန္္းမတြင္သံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ့မွ ၃ နာရီခန့္ကားျဖင့္ေမာင္း သြားရေသာထိုင္းျမိဳ့ေတာ္ေဟာင္း အယုဒၶယျမိဳ့သို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့လာရန္ထြက္ခြါပါမည္။ အယုဒၶယျမိဳ့သို ့ ေရာက္လွ်င္တဆက္တည္း ဘန္ပအင္းနန္းေတာ္ ( ရာမဘုရင္၅ ၏ ေႏြရာသီနန္းေတာ္ )၊ႊၽေအ႔ေင ဃ့ေင ၾသညါုသူတို ့ ကိုစတင္ေလ့လာလည္ပတ္ျပီးေနာက္ေန့လည္စာကိုသံုးေဆာင္ပါမည္။ ေန့လည္ပိုင္းလည္ပတ္မႈအေနျဖင့္ႊၽေအဏမေ်မင်ေညစ့နခ့ယ ဗညခငနညအ ဃငအပ သ္ ဗပကအ့ေပေမ်ားကိုထပ္မံလည္ပတ္ေလ့လာျပီးေနာက္၊ အယုဒၶယျမိဳ ့ မွျပန္လည္ထြက္ခါြပါမည္။ ဘန္ေကာက္ေရာက္လွ်င္နာမည္ေက်ာ္ၾႀဳ နွင့္ ွငော ဏေမေါသညတို ့ တြင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေစ်းဝယ္ႀက ပါမည္။ ညေနစာကိုထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္တြင္ဧည့္ခံပါမည္။ ျပီးေနာက္ ဟိုတယ္သို ့ ဝင္ေရာက္အိပ္စက္ အနားယူပါမည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ညအိပ္ပါမည္။
   

ီေပ ၁၃) ၚႀေညါုသု – ွေ္ေမင ႊၽသမူိ – ီနစေမအကမန  ( ႀ ။ဴ။-)
နံနက္စာကိုသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ နံနက္ ( ဝ၉း၃ဝ ) ခန့္တြင္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွလာေရာက္ႀကိဳဆိုျပီး၊ ွေ္ေမင ႊၽသမူိနွင့္ ၾေမငညန ဏေမု သို့ထြက္ခြါပါမည္။ ေန့လည္စာကိုွေ္ေမင ႊၽသမူိထဲတြင္ဘူေဖးသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္၊ ဏေမုထဲတြင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာအနားယူျခင္း၊ ေဆာကစားျခင္း၊ လွည့္လည္ႀကည့္ရႈျခင္း၊ အမွတ္ တရဓါတ္ပံုမ်ားရိုက္ျခင္းအစရိွသည္မ်ားျပီး ေနာက္၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မွေလဆိပ္သို့ပို့ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ပါမည္။ ည ( ၁၉း၁၅ ) အခ်ိန္တြင္ၿဥဳ ဗငမျဖင့္ဘန္ေကာက္မွရန္ကုန္ျမိဳသို့ျပန္လည္ထြက္ခြါပါမည္။

 

Tour cost per person by US$ ( Validity : 1stMay – 31stDec 2015 )

Tour

10-14 pax

15-19 pax

20-31 pax

32-43 pax

Single+

Ygn – Sin – Mal – Bkk  ( 13 Ds/12 Ns )

1750

1650

1550

1480

450

 

We will use flight :  Jet Star and NOK Air

QUOTATION INCLUDES:  -         

 • Visa fee  and visa service ( Not online visa )
 • International air ticket ( Ygn – Sin/ KL – Sin - Bkk/ Bkk- Ygn )
 • English Speaking guide
 • Myanmar tour leader ( vlOD;a& 10 OD;rSpjyD;jrefrmwdk;vD'gyg0ifygrnf/ )
 • Good air-con Car / -         
 • Entrance Fees as mentioned in itinerary  
 • Daily ABF &  meals as specific itinerary  
 • 3* Hotel accommodation (Twin/Triple Sharing) with breakfast
 • Express bus ticket for Singapore – Malaysia
 • Cable car ticket for Genting High land
 • Full board meals
 • One bottle Mineral water per day per person
 • Porter age one lag  for hotel in / out

 

 QUOTATION EXNCLUDES:  -         

 • Meals as not specific program
 • Beverages & Laundry service
 • Tipping
 • Optional tour
 • Nature of personal uses

 

Remark :

 1. If u want to apply the on line visa, we will collect 48 USD per person, but we can’t grantee for your visa grant or not and how long will be visa grant.
 2. Above price will be add special period extra charges ( X’mas, New year … etc )